Cijene
prirodnog gasa

Detaljan pregled cijena prirodnog gasa i njihova struktura

Cijena komprimiranog prirodnog gasa na CNG punionici: Odluka o cijeni CNG


Struktura cijene prirodnog gasa prema kategorijama kupaca koja se primjenjuje od 01.11.2023. godine

R.br. Kategorija kupaca Nabavna cijena gasa KM/Sm3 Cijena distribucije KM/Sm3 Prodajna cijena gasa KM/Sm3 Fakturna cijena gasa KM/Sm3
1 Velika privreda 0.837 0.250 1.087 1.271
2 KJKP „Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo 0.837 0.080 0.917 1.072
3 Mala privreda 0.837 0.260 1.097 1.283
4 Domaćinstva 0.837 0.080 0.917 1.072
5 Poseban kupac (“Sarajevo-Gas” A.D. Istočno Sarajevo) 0.837 0.040 0.877 1.026
6 CNG punionice 0.837 0.060 0.897 1.049

Komentar:

kolona 3: Veleprodajna cijena prirodnog gasa u iznosu od 0,83653 KM/Sm3 (precizno objavljen iznos) objavljena je u ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 83/23 od 27.10.2023. godine, za KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo predstavlja nabavnu cijenu, a primjenjivati će se od 01.11.2023. godine. kolona 4: Cijena distribucije prirodnog gasa je utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o utvrđenju cijene distribucije prirodnog gasa KJKP “Sarajevogas” do.o. Sarajevo, a objavljena je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 42/15 od 29.10.2015. godine i Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene distribucije prirodnog, koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 7/21, od 18.02.2021.godine. kolona 5: Kada se na nabavnu cijenu gasa doda cijena distribucije gasa, tada se dobiva prodajna cijena gasa. kolona 6: Kada se na prodajnu cijenu gasa zaračuna porez (PDV) po važećoj stopi od 17%, formira se fakturna cijena gasa tj. cijena koja se nalazi na fakturama.