Cijene
prirodnog gasa

Detaljan pregled cijena prirodnog gasa i njihova struktura

Cijena komprimiranog prirodnog gasa na CNG punionici: Odluka o cijeni CNG


Struktura cijene prirodnog gasa prema kategorijama kupaca koja se primjenjuje od 01.01.2024. godine

R.br. Kategorija kupaca Nabavna cijena gasa KM/Sm3 Cijena distribucije KM/Sm3 Prodajna cijena gasa KM/Sm3 Fakturna cijena gasa = Prodajna cijena + 17% PDV-a
1 2 3 4 5=3+4 6=5+(5*17%)
1. Velika privreda 0,86915 0,250 1,119 1,309
2. KJKP „Toplane -Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 0,86915 0,080 0,949 1,111
3. Mala privreda 0,86915 0,260 1,129 1,321
4. Domaćinstva 0,86915 0,080 0,949 1,111
5. Poseban kupac

(“Sarajevo-Gas” A.D. Istočno Sarajevo)

0,86915 0,040 0,909 1,064
6. CNG Punionice 0,86915 0,060 0,929 1,087

Komentar:

kolona 3: Veleprodajna cijena prirodnog gasa u iznosu od 0,86915 KM/Sm3 (precizno objavljen iznos) objavljena je u ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 7/24 od 26.01.2024. godine, za KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo predstavlja nabavnu cijenu, a primjenjivati će se od 01.01.2024. godine

kolona 4: Cijena distribucije prirodnog gasa je utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o utvrđenju cijene distribucije prirodnog gasa KJKP ”Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, a objavljena je u ”Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 42/15 od 29.10.2015. godine i Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene distribucije prirodnog, koja je objavljena u ”Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 7/21, od 18.02.2021.godine.

kolona 5:  Kada se na nabavnu cijenu gasa doda cijena distribucije gasa, tada se dobiva prodajna cijena gasa.

kolona 6: Kada se na prodajnu cijenu gasa zaračuna porez (PDV) po važećoj stopi od 17%, formira se fakturna cijena gasa tj. cijena koja se nalazi na fakturama.