Cjenovnik
usluga

Ovdje možete pronaći kompletan cjenovnik usluga za saglasnosti, informacije, projektovanje, puštanje gasa, te cjenovnik usluga izgradnje i održavanja

A. Cjenovnik usluga za saglasnosti, informacije, projektovanje, puštanje gasa

R.br. Naziv usluge Jedinica mjere Cijena (u KM)
1 Izdavanje saglasnosti na lokaciju kom 15
1.1 Individualni stambeni objekat – domaćinstvo kom 15
1.2 Objekat kolektivnog stanovanja kom 35
1.3 Poslovni objekat kom 35
2 Izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnog objekta kom
2.1 Sa ucrtavanjem gasne mreže od 1 do 5 karata (A4 i A3) kom 35
2.2 Sa ucrtavanjem gasne mreže od 6 do 20 karata kom 70
2.3 Sa ucrtavanjem gasne mreže više od 20 karata kom 140
3 Izdavanje informacije o mogućnosti priključenja kom
3.1 Individualni stambeni objekat – domaćinstvo (do 5 stanova) kom 20
3.2 Postojeći objekat kolektivnog stanovanja (više od 5 stanova po ulazu) kom 55
3.3 Stambeni/Poslovni objekat do 90KW odobrene priključne snage- kotlovnica kom 60
3.4 Stambeni/Poslovni objekat 90- 350 KW odobrene priključne snage- kotlovnica kom 120
3.5 Stambeni/Poslovni objekat 350-600 KW odobrene priključne snage- kotlovnica kom 250
3.6 Stambeni/Poslovni objekat preko 600 KW odobrene priključne snage- kotlovnica kom 250+1KM po svakih dodatnih 10 KW
3.7 Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) do 15 regulaciono mjernih setova kom 150
3.8 Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) do 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji kom 100
3.9 Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova kom 150 + 10 KM po svakom narednom setu
3.10 Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji kom 100 + 5 KM po svakom narednom setu
4 Izrada idejnog projekta distributivne gasne mreže kom
4.1 Za dužinu gasovoda do 200 m kom 500
4.2 Za svaki dodatni metar m 1
5 Izrada glavnog projekta distributivne gasne mreže sa pratećim saglasnostima kom
5.1 Za dužinu gasovoda do 200 m kom 2000
5.2 Za svaki dodatni metar m 1
6 Pregled projekta distributivne gasne mreže izrađenih od strane trećih lica kom
6.1 Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera za dužinu gasovoda do 500 m kom 250
6.2 Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera za dužinu gasovoda preko 500 m kom 500
7 Izrada glavnog projekta priključnog gasnog voda (PGV) kom
7.1 Novi priključni gasovod u javnom prostoru – ne naplaćuje se kom 0
7.2 Izmještanje priključnog gasovoda u javnom prostoru – ne naplaćuje se kom 0
8 Pregled projekta unutrašnjih gasnih instalacija kom
8.1 Individualni stambeni objekat – domaćinstvo (do 5 stanova) kom 20
8.2 Objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) od 6 do 15 regulaciono mjernih setova kom 50
8.3 Objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova kom 50+(2 KM x broj stambenih jedinica)
8.4 Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji kom 30+(1 KM x broj stambenih jedinica)
8.5 Poslovni objekat kom 50
8.6 Poslovne jedinice u jednom objektu kom 50 KM+(10 KM x broj poslovnih jedinica)
9 Pregled složenih projekata – kotlovnica i industrijskih potrošača kom
9.1 Pregled složenih projekata – kotlovnica do 350 KW odobrenog kapaciteta kom 200
9.2 Pregled složenih projekata – kotlovnica od 350 KW do 600 KW odobrenog kapaciteta kom 250
9.3 Pregled složenih projekata – kotlovnica preko 600 KW odobrenog kapaciteta kom 350
9.4 Pregled složenih projekata – kotlovnica većih od 1000 KW kom 500
10 Izdavanje energetske saglasnosti kom
10.1 Individualna stambena jedinica– domaćinstvo Q ≤ 50KW kom 15
10.2 Poslovna jedinica Q ≤ 50 KW kom 25
10.3 Stambeni/Poslovni objekat od 50 do 90KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica kom 35
10.4 Stambeni/Poslovni objekat od 90 do 350 KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica kom 15 KM+(1KM za svaki dodatni KW veći od 90 KW)
10.5 Stambeni/Poslovni objekat preko 350KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica KW 1 x broj KW
11 Pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca kategorije male privrede i domaćinstava kom
11.1 Prvi pregled kom ne naplaćuje se
11.2 Drugi i svaki naredni pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca iz kategorija mala privreda i domaćinstva ako su prethodno evidentirani nedostaci kom 40
12 Pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod novih kupaca kategorije velike privrede kom
12.1 Prvi pregled kom ne naplaćuje se
12.2 Drugi i svaki naredni pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca iz kategorije velika privreda ako su prethodno evidentirani nedostaci kom 70
13 Puštanje gasa kom
13.1 Puštanje gasa u objekte individualnih kupaca – domaćinstva po svim osnovama. kom 30
13.2 Puštanje gasa maloj privredi –poslovni prostor po svim osnovama kom 50
13.3 Puštanje gasa velikoj privredi po svim osnovama kom 100

B. Cjenovnik usluga izgradnje i održavanja

R.br. Naziv usluge Jedinica mjere Cijena (u KM)
1 Izgradnja priključka na gasnu mrežu, usponski vod i distributivni gasovod
1.1 Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm – dužine do 20m kom 50 + cijena materijala + cijena građevinskih radova
1.2 Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm – dužine preko 20 m kom 50 + (5 KM po svakom dodatnom metru) + cijena materijala + cijena građevinskih radova
1.3 Izgradnja ili sanacija usponskog voda (vertikala) i izgradnja ili sanacija gasovoda kom Prema stvarnim troškovima
2 Geodetske usluge
2.1 Izrada elaborata priključnog gasovoda do 20 m kom 20
2.2 Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja m 3
2.3 Snimanje katastra položenih gasnih mreža i izrada elaborata do 150 m kom 200
2.4 Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja m 2
2.5 Snimanje katastra položenih gasnih mreža i izrada elaborata preko 500 m i nadalje m 900
2.6 Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja m 1
3 Ugradnja regulaciono mjernih setova i mjerno regulacionih setova
3.1 Ugradnja regulaciono mjernih setova G 2,5 – G6 kom 50
3.2 Ugradnja mjerno regulacionih setova G 10- G25 kom 100
3.3 Ugradnja mjerno regulacionih setova G 40 – G 250 (uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno) kom 180
3.4 Ugradnja mjerno regulacionih setova G 400 i više (uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno) kom 300
3.5 Ugradnja prijemno regulacionih stanica sa mjernim linijama do 2500Sm³/h kom 500
4 Demontaža regulaciono mjernih setova od G2,5 – G6 kom 30
5 Cijene rada radnika
5.1 VSS h 30
5.2 VŠS h 26
5.3 SSS h 21
5.4 VKV radnik h 23
5.5 KV radnik h 21
5.6 PK radnik h 14
5.7 NK radnik h 10
6 Mjerno mjesto – mjesečna naknada
6.1 Regulaciono mjerni set G 2,5 –G 6 (domaćinstva) kom 2
6.2 Regulaciono mjerni set G 2,5 do G 6 (poslovni objekti) kom 4
6.3 Mjerno regulaciona stanica G 10 do G 65 kom 30
6.4 Mjerno regulaciona stanica G100 do G250 (uključujući i korektor ako je instaliran) kom 60
6.5 Mjerno regulaciona stanica G 400 i više (uključujući i korektor ako je instaliran) kom 80
6.6 Prijemno-regulaciono stanica do 2500 Sm³/h sa mjernom linijom kom 100
7 Priprema i inspekcija/verifikacija mjernih uređaja (zamjena dijela uređaja se posebno obračunava)
7.1 Mjerila protoka gasa sa mjehom od G1,6 do G6 kom 50
7.2 Mjerila protoka gasa sa mjehom od G10 do G25 kom 70
7.3 Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G10 do G65 kom 180
7.4 Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G100 do G250 kom 270
7.5 Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G400 do G1000 kom 350
7.6 Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G1600 do G2500 kom 650
7.7 Elektronski korektori kom 180
7.8 Dodatna verifikacija ili verifikacija dodatnih davača impulsa (na zahtjev kupca) izuzev stavki pod rednim brojem 7.1. i 7.2. kom 50% od cijene verifikacije za datu veličinu mjerila

Napomena: Sve cijene u Cjenovniku usluga su date bez uračunatog PDV-a

Preuzmite cjenovnik usluga Sarajevogasa, od 01.01.2017.