Obračun potrošnje prirodnog gasa

Metodologija i kriteriji za precizan obračun potrošnje prirodnog gasa

Zapremina gasa za obračun – VO (Sm3)

Prilikom utvrđivanja isporučene količine gasa izmjerena količina gasa koriguje se za višu ili nižu toplotnu moć od referentne vrijednosti prirodnog gasa utvrđene pri standardnim uslovima.

Izmjerena količina gasa za određeni vremenski period računa se prema formuli: VB = V2 – V1

gde su:
V2 – stanje na mjeraču na kraju vremenskog perioda (m3),
V1 – stanje na mjeraču na početku vremenskog perioda (m3)

Zapremina prirodnog gasa svedena na standardno stanje gasa se svodi na obračunsku zapreminu računski, prema formuli: Vo = Vs * KHd

gde su:
Vo – obračunska zapremina prirodnog gasa (Sm³),
Vs – zapremina prirodnog gasa svedena na standardno stanje (Sm³),
KHd – koeficijent toplotne vrijednosti prirodnog gasa

Koeficijent toplotne vrijednosti prirodnog gasa računa se prema formuli: KHd = Hd / Hr

gde su:
Hd – donja toplotna vrijednost prirodnog gasa utvrđena za obračunski period (kJ/Sm³),
Hr – referentna donja toplotna vrijednost prirodnog gasa, (Hr =34.075,60), (kJ/Sm³).

  • koeficijent toplotne vrijednosti prirodnog gasa je odnos izmjerene vrijednosti energije iz prirodnog gasa dobijene kromatografskom analizom i referentne donje toplotne vrijednosti prirodnog gasa,
  • donja toplotna vrijednost (Hd) je količina toplote koja nastaje prilikom potpunog sagorijevanja jednog standardnog kubnog metra prirodnog gasa pri konstantnom pritisku, kada sadržaj vode u proizvodu sagorijevanja ostaje u stanju pare
R.br. Mjesec Prosječna izmjerena vrijednost donje toplotne moći gasa (kJ/Sm3) Referentna  vrijednost donje toplotne moći gasa (kJ/Sm3) Razlika (kJ/Sm3) Vrijednost koeficijenta toplotne moći
1 Januar 35,323.48 34,075.60 1,247.88 1.036621
2 Februar 35,358.64 34,075.60 1,283.04 1.037653
3 Mart 35,307.65 34,075.60 1,232.05 1.036156
4 April 35,437.67 34,075.60 1,362.07 1.039972
5 Maj 35,563.10 34,075.60 1,487.50 1.043653
6 Juni 35,796.77 34,075.60 1,721.17 1.050510
7 Juli 35,955.00 34,075.60 1,879.40 1.055154
8 August 35,694.35 34,075.60 1,618.75 1.047505
9 Septembar 35,486.57 34,075.60 1,410.97 1.041407
10 Oktobar 35,511.23 34,075.60 1,435.63 1.042131
11 Novembar 35,338.60 34,075.60 1,263.00 1.037065
12 Decembar 35,355.19 34,075.60 1,279.59 1.037552

1 Wh = 3600 Ws = 3600 J = 3,6 kJ
1 kWh = 3,6 MJ
1 MJ = 0,2778 kWh