Profil
preduzeća

Više od četiri decenije iskustva

Preduzeće / Naziv

KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo
Kantonalno javno komunalno preduzeće “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo

Sjedište

Trg Fadile Odžaković Žute 4
71000 Sarajevo

Članovi Društva / Osnivači

Kanton Sarajevo

Djelatnost

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom i trgovina plinom distribucijskom mrežom. Osim toga, preduzeće se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem distributivnih gasnih mreža i priključaka.

Sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja

Društvo posjeduje međunarodni certifikat  Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i  Sistema okolinskog upravljanja (ISO 14001:2015) kojim se dokazuje stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva kupaca, kao i zaštita okoliša.

Uprava

Hase Tirić, V.d. direktor

Ermin Efović, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove

Adnan Đugum, izvršni direktor za tehničke poslove

Nadzorni odbor

Nihad Bajramovića, v.d. predsjednik Nadzornog odbora

Anes Mašić, v.d. član Nadzornog odbora

Skupština

Armin Halilović, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo

Odbor za reviziju

Nedim Čustović, predsjednik
Jasna Agić, član
Mevledin Bećirević, član

Direktor Odjela za internu reviziju

Munevera Dedić

Registarski sud

Općinski sud u Sarajevu, MBS-65-01-0319-12 (stari broj 1-811)
ID br. 4200158020002
ID PDV 200158020002
Poreski broj: 017000320
Šifra djelatnosti: 35.22

Kontakt

Telefon: +387 (33) 200 252
e-mail: podrskakorisnicima@sarajevogas.ba
web adresa: www.sarajevogas.ba

Transakcijski računi

BBI BANKA 1410010000679747
INTESA SANPAOLO BANKA 1540012000165481
PRIVREDNA BANKA 1011010000636938
RAIFFEISEN BANK 1610000037600024
SBERBANK BH 1401011110005177
UNICREDIT BANK 3389002208754612
UNICREDIT BANK (devize) BIC: UNCRBA22XXX   IBAN: BA39   3389104802191906
UNION BANKA 1020500000008825
ASA BANKA 1340011110003474
ADDIKO BANK 3060003188760704