Saglasnost na lokaciju i trasu

U centrima za korisnike fizičko ili pravno lice podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekata ili trasu infrastrukture. Zahtjeve obrađuju i odobravaju stručna tehnička lica shodno važećim Zakonima i tehničkim propisima, poštujući propisane rokove za obradu zahtjeva. Usluga Izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta i trasu infrastrukture obezbjeđuje investitoru, odnosno vlasniku objekta kontrolu usklađenosti objekata sa podzemnim i nadzemnim instalacijama i objektima gasne mreže. Podnosioci zahtjeva preko centara za kupce mogu dobiti sve informacije vezane za njegov predmet preko info pulta smještenog u Centru za kupce 1.

Saglasnost na lokaciju: Zahtjev se dostavlja na obrascu ZR-OU-00-25-03.

Obavezni prilozi uz zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju su:

  • Kopija katastarskog plana – 1x (Izdaje nadležna Općina)
  • Podloga katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim objektom ne starija od 6 mjeseci -1x original i 1x kopija (Podlogu Izdaje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Predmetni objekat ucrtava ovlašteno općinsko lice na toj podlozi)
  • Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (Izdaje nadležna Općina)

Saglasnost na trasu infrastrukture: Zahtjev se dostavlja na obrascu ZR-OU-00-25-04.

Obavezan prilog uz zahtjev za izdavanje saglasnosti na trasu je:

  • Podloga katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim položajem trase -2 x original (Podlogu Izdaje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo)