ENERGETSKI BILANS GASNOG SISTEMA KANTONA SARAJEVO

Gasna mreža na području Kantona Sarajevo priključena je na transportni gasovod Zvornik-Sarajevo i koncipirana kao višestepeni distributivni sistem. Osnovna gradska gasna mreža izvedena je kao čelični gasovod pritiska 8(14,5) i 3(4)bar, koja je zbog ravnomjernosti snadbijevanja potrošača gasom izvedena u obliku prstena, tako da osnovu za distribuciju gasa čini čelični dio pritiska 8(14,5)bar sa dvije GMRS-e (Butile i Hum), a na ulasku u najgušće naseljene dijelove grada taj pritisak se iz sigurnosnih razloga reducira u šesnaest redukcionih stanica sa 8(14,5) na 3(4)bar. Na gasnu mrežu pritiska 8(14,5) i 3(4)bar priključene su rejonske redukcione stanice za snadbijevanje određenog gradskog područja i prijemno redukcione stanice za snabdijevanje većih industrijskih potrošača. Izlazni pritisci iz ovih stanica su 0,1(0,2)bar, 0,5 ili 3(4)bar što zavisi o daljnjem načinu distribucije i korištenja gasa. Za distribuciju gasa u Ilijašu nalazi se GMRS-a sa čeličnim gasovodom pritiska 8(14,5)bar i rejonskih redukcionih stanica sa distributivnom gasnom mrežom pritiska 0,1(0,2)bar i 3(4)bar.

Gasni sistem

Kapacitet distributivnog plasmana je 125.000 Sm3/h što je dovoljno za urednu isporuku gasa za postojeće kupce, kao i za buduće (potencijalne) kupce.

 Bilans energetskih potreba KS za 2013.godinu