U julu 2016. godine je prema ugovoru o sufinasiranju realizovana izgradnja dijela distribitibne gasne mreže i priključaka na području naseljala Kromolj, Slatina I Poljine, kao nastavak  izgradnje distributivne gasne mreže koja je u periodu 2006.-2010.godina izgrađena u dužini od cca 3.000 m na području naselja Kromolj. Projekat realizovan u prošloj godini, u vrijednosti od cca 200.000 KM, je finansiran i realizovan zajedničkim finansijskim sredstvima Općina Centar i Sarajevske regionalne razvojna agencija (SERDA) za nabavku materijala I realizaciju građevinskih radova, te učešćem KJKP Sarajevogasa u pružanju usluga izrade investiciono projektne dokumentacije, montažu radova, te geodetske poslove. Ovim projektom se omogućava uvođenje prirodnog gasa velikom broju zainteresovanih budućih kupaca na ovom području.

U 2017. godini je planiran nastavak razvoja distiributibne gasne mreže I izgradnja priključaka na ovom području, na bazi sufinsiranja Općine Centar i Sarajevogasa, gdje troškove materijala i građenvinskih radova finansira Općina, a usluge projektovanja, montaže i geodetskog snimanja pruža Sarajevogas.

Realizacijom ove faze izgradnje gasovoda obezbijeđuju se uslovi za uvezivanje sa postojećom disrtributivnom gasnom mrežom u susjednoj općini Vogošća, čime se poboljšava snabdijevanja prirodnim gasom postojećih i planiranih objekata u novim urbanim naseljim  na tom području, te mogućnost gasifikacije naselja u oćini Centar: Kromolj, Poljine, Gornja i Donja Slatina i novih planiranih naselja Radava I i II, Nahorevo i Jagomir.

a b

Nastavak gasifikacije naselja Ahatovići, Bojnik i Dobroševići

Sufinasijeri projekta su Općina Novi Grad, Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) koji su obezbijedili nabavku materijala i građevinske radove, te KJKP Sarajevogas u pružanju usluga projektovanja, montaže i gedotskog snimanja.  Općina Novi grad Sarajevo u saradnji sa KJKP “Sarajevogas” već treću godinu za redom realiziraju projekat gasifikacije naselja u obuhvatu Mjesne zajednice “Dobroševići”, teritorijalno najveće u području ove lokalne zajednice. Radi se o tehnički dosta složenom projektu, jer prolazi ispod korita rijeke Bosne i autoceste kroz Rajlovačko polje.

U protekle dvije faze izgrađena je distributivna gasna mreža u dužini od cca 2.500 m i postavljena regulaciona stanica. Realizacijom izgradnje planirane u 2017. godini se omogućava snabdijevanje prirodnim gasom izgrađene mreže i priključenje velikog broja novih kupacana području naselja Ahatovići i Dobroševići.

Korištenje ovog energenta ima pozitivan uticaj na ekologiju, jer se na ovom području sada za zagrijavanje koriste uglavnom čvrsta goriva, a dovođenje gasa i u ova novogradska naselja, uz pristupačnu cijenu, sigurno će uticati na to da će se jedan broj građana odlučiti za korištenje ovog najčistijeg energenta.

c