“Poštovani/na,

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je propisala uvođenje posebne takse za izmirenje pripadajućeg duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u ratnom periodu u visini od 5 USD/ 1000 Sm3 u protuvrijednosti u KM po kursu na dan plaćanja takse sa ciljem osiguranja redovnog snabdijevanja prirodnim gasom. Istekom obaveze plaćanja takse po odredbama Zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici (održanoj 01.02.2012. godine) usvojila Zaključak da je neophodno do daljnjeg nastaviti sa primjenom Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. – 1995.godina (Službene novine Federacije BiH broj 8/09 od 06.02.2009. godine). Obaveznici plaćanja takse su svi korisnici prirodnog gasa bez obzira na vrijeme početka korištenja prirodnog gasa. KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, kao javno preduzeće, je u obavezi da primjenjuje i provodi sve važeće zakone, odluke i propise i nema mogućnost oslobađanja obaveze plaćanja nekog kupca niti je ta mogućnost predviđena pomenutom Odlukom.

Polazeći od toga da se obračun posebne takse vrši po principu 5 USD /1000 Sm3, u nastojanju da se minimiziraju greške pri zaokruživanju fakturisanog iznosa, Uprava preduzeća je donijela zaključak da se obračun takse za kategoriju domaćinstva vrši tri puta godišnje i to na sljedeći način:

–   na računu za utrošeni gas u mjesecu aprilu se prikazuje iznos posebne takse za utrošeni gas u periodu januar – april

–   na računu za utrošeni gas u mjesecu oktobru se prikazuje iznos posebne takse za utrošeni gas u periodu maj – oktobar

–   na računu za utrošeni gas u mjesecu decembru prikazuje se iznos posebne takse za utrošeni gas u periodu novembar – decembar.”