1.UVOD

Sarajevogas za potrebe svojih kupaca radi uslugu Pregled projekta i izdavanje energetske saglasnosti za stambene i poslovne objekte. Ova usluga spada u domen javnih ovlaštenja Sarajevogasa. Usluga Pregleda i ovjere projekta unutrašnjih gasnih instalacija (UGI) obezbjeđuje kupcu usklađenost tehničke dokumentacije sa važećom tehničkom regulativom. Na osnovu energetske saglasnosti kupac dobiva saglasnost Sarajevogasa kao ovlaštenog distributera da trajno koristi odobrenu količinu energije iz gradske gasne mreže.

2. OPIS PROCEDURE IZDAVANJA SAGLASNOSTI

2.1 Način podnošenja zahtjeva

Za izdavanje Saglasnosti na projekat unutrašnjih gasnih instalacija i Energetske saglasnosti investitor (fizičko ili pravno lice) podnosi Zahtjev za pregled projekta UGI (Obrazac ZR-TU-02-08) u Centrima za kupce Sarajevogasa.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
• Projekat(1) uvezan u odgovarajuće korice i ovjeren pečatom firme koja ga je izradila (3x)
• Informacija o mogućnosti priključenja (po potrebi)
• Stručno mišljenje firme nadležne za poslove protivpožarne zaštite o primjenjenosti mjera zaštite od požara (po potrebi)
• Informacija ovlaštenog dimnjačara sa potrebnim skicama i tehničkim i dimenzionalnim podacima postojećeg sistema odlaznih gasova na koji se želi izvršiti priključenje gasnog aparata obavezno uključujući vrste i snage gasnih aparata (po potrebi)

(1) Na naslovnoj strani projekta trebaju biti navedeni podaci na osnovu kojih se vidi mjesto, ulica i broj objekta, stana ili poslovnog prostora u kojem se predviđa postavljanje gasnih instalacija kojesu predmet projekta, visina objekta kao i ime i prezime vlasnika objekta, stana ili poslovnog prostora.

2.2 Pregled projekta i Izdavanje saglasnosti

Na osnovu pregleda projektne dokumentacije od strane ovlaštenih stručnih lica Sarajevogasa izdaje se Saglasnost na projekat i Energetska saglasnost.

Kod izdavanja Saglasnosti na projekat, pregled projektne dokumentacije unutrašnjih gasnih instalacija obuhvata pregled tehničke ispravnosti projekta i kontrolu usklađenosti projektnih rješenja sa zakonskim propisima, tehničkim pravilima i standardima. Pregled projektne dokumentacije obuhvata i kontrolu da li je projektom predviđena oprema certificirana od strane nadležnog organa.

Kod izdavanja energetske saglasnosti provjerava se da li je projektom predviđeni mjerač potrošnje gasa indentičan sa onim koji je predviđen u Informaciji o mogućnosti priključenja, kao i to da li projektom predviđeni gasni potrošači u toku rada sa minimalnim i maksimalnim opterećenjem spadaju u dozvoljene granice u kojima mjerač registruje potrošnju u granicama tražene tačnosti. Energetska saglasnost se izdaje na maksimalno opterećenje za sve projektom predviđene gasne aparate (uzimajući u obzir faktor istovremenosti f=1) što obezbijeđuje kupcu da može trajno trošiti odobrenu količinu energije iz DGM Kantona Sarajevo.

Prihvaćeni projekti se ovjeravaju i preko Centara za kupce vraćaju podnosiocu zahtjeva. U slučaju da projekat nije usklađen sa traženim zahtjevima daje se obrazloženje zašto je projekat odbijen.

Samo ovjereni projekti omogućavaju izvođenje UGI po istom.