1.UVOD

Sarajevogas u okviru upravnog postupka izdavanja građevinskih dozvola izdaje saglasnost na lokaciju objekta sa stanovišta distributera gasa kako bi se spriječila protivpropisna izgradnja objekata u zoni izgrađenih gasovoda, oštećenja na gasovodima i ugrožavanje sigurnosti imovine i lica u toku izvođenja građevinskih radova. Usluga Izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta obezbjeđuje investitoru kontrolu usklađenosti njegove projektne dokumentacije sa podzemnim i nadzemnim instalacijama i objektima gasne mreže.

2. PODRUČJE PRIMJENE
Zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta se može odnositi na: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, nadziđivanje, legalizaciju, rušenje, promjenu namjene objekta i sve druge slučajeve koji se definišu rješenjem o urbanističkoj saglasnosti nadležnog općinskog organa.

3. OPIS PROCEDURE IZDAVANJA SAGLASNOSTI

3.1 Način podnošenja zahtjeva
U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju investitor (fizičko ili pravno lice) podnosi zahtjev za izdavanje Saglasnosti na lokaciju u Centrima za kupce Sarajevogasa (Obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti-link obrazac ZR-TU-02-08-03). Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
• KOPIJA KATASTARSKOG PLANA (Pribavlja se u nadležnoj Općini)
• PODLOGA KATASTRA SA SVIM PODZEMNIM INSTALACIJAMA I UCRTANIM OBJEKTOM (Podloga ne smije biti starija od šest mjeseci, a pribavlja se u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo; Predmetni objekat ucrtava ovlašteno općinsko lice)
• RJEŠENJE O URBANISTIČKOJ SAGLASNOSTI (Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine, na čijem području se nalazi ili se planira izgradnja objekta, izdaje Rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost koja definiše radove na objektu i uslove za pribavljanje građevne dozvole. Sastavni dio tog rješenja je Lokacija objekta, koja je grafički prikaz položaja i gabarita objekta.)

3.2 Izdavanje saglasnosti
Zahtjeve obrađuju i odobravaju stručna tehnička lica shodno važećim Zakonima i tehničkim propisima, poštujući propisane rokove za obradu zahtjeva. Rok za obradu zahtjeva se propisuje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, ali se nastoji da ne bude duži od 15 radnih dana.
Izdavanje saglasnosti se vrši prko centara za kupce, gdje se podnosiocu zahtjeva dostavlja dokument na osnovu kojeg se vidi stav Sarajevogas-a (saglasnost ili obavještenje o neizdavanju saglasnosti) i od strane Sarajevogas-a ovjerena kopija katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim objektom, kao prilog tom dokumentu.
Podnosioci zahtjeva preko centara za kupce mogu dobiti sve informacije vezane za njegov predmet preko info pulta smještenog u Centru za kupce 1.

Saglasnost na lokaciju objekta ili trasu infrastrukture se izdaje za:
• Objekat u čijoj blizini nema izgrađenih gasovoda, odnosno čija je izgradnja predviđena na propisnoj udaljenosti od gasovoda;
• Izgradnju nove etaže na postojećem objektu u kojem postoji izgrađen priključni gasovod (uz uslove za izvođenje građevinskih radova u blizini gasovoda);
• Objekat u kojem se koristi gas, a predviđen je za rušenje radi izgradnje novog objekta na istoj lokaciji (uz uslov da se prije početka radova na rušenju pozove Sarajevogas radi otpajanja priključnog gasovoda).
Za slučaj kada Sarajevogas izda uslove za gradnju objekata u blizini gasovoda, nepoštivanjem istih saglasnot ne važi.

Saglasnost na lokaciju objekta ili trasu infrastructure se ne izdaje za:
• Objekat čija je izgradnja rješenjem o urbanističkoj saglasnosti predviđena na postojećim gasovodima ili u njihovoj zaštitnoj zoni.
• Objekat koji je bespravno izgrađen na postojećem gasovodu ili u njegovoj zaštitnoj zoni. U tom slučaju se Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova dostavlja zahtjev za pokretanje postupka kod nadležnog inspekcijskog organa radi sankcionisanja tog stanja.
• Kada je zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta nepotpun, odnosno ne sadrži odgovarajuću dokumentaciju.