OSNOVNI CILJ PROCESA DISTRIBUCIJE

Osnovni cilj Procesa distribucije je efikasna, ekonomična i racionalna isporuka prirodnog gasa za potrebe krajnjih korisnika u Kantonu Sarajevo.

Ovaj proces se sastoji od dva podprocesa:

 • Distribucija prirodnog gasa do krajnjih korisnika i
 • Održavanje i izgradnja gasnih mreža, stanica i instalacija gasnog sistema.

Osnovni cilj Distribucije prirodnog gasa je:

 • Koordiniranim radom sa isporučicem i ostalim dijelovima Sarajevogasa, ostvariti zadovoljavajući obim isporuke prirodnog gasa i nivo usluga Sarajevogasa prema kupcima na teritoriji Kantona Sarajevo,
 • Obezbjeđenje gasnog sistema u ispravnom i funkcionalnom stanju kroz tekuće održavanje, rekostrukciju i izgradnju,
 • Distribucija gasa do kupaca putem 3 gradske mjerno-regulacione stanice (Butila, Hum i Misoča), cca 102,5 km gasne mreže pritiska 8(14,5)bar i cca 104,7 km pritiska 3(4)bar, 100 regulacionih stanica, 211 prijemno-regulacionih stanica, 535 mjerno-regulacionih linija, cca 1.113 km niskotlačne distributivne gasne mreže sa pripadajućim servisnim priključcima i cca 64.000 aktivnih kupaca prirodnog gasa.

OSNOVNI ZADACI PROCESA DISTRIBUCIJE

Da bi se postigli navedeni ciljevi svi učesnici u procesu treba da izvršavaju sljedeće zadatke:

 • Izvršavaju planske zadatke date u Strateškom planu i zahtjeve Direkcije Sarajevogasa koji se odnose na kontinuiranu isporuku prirodnog gasa krajnjim korisnicima,
 • Osiguraju stalnu tehničku podršku i pomoć u naplati usluga, rješavanju reklamacija kupaca, u radu sa novim kupcima, u prezentiranju i promociji proizvoda i usluga Sarajevogasa i u educiranju kupaca o sistemu usluga Sarajevogasa i o optimalnom korištenju prirodnog gasa,
 • Otklanjaju nedostatke po prijavama korisnika gasa, vrše plansko održavanje i servisiranje i hitne intervencije,
 • Korektnim odnosom prema korisnicima usluga Sarajevogasa nastoje uspostaviti što bolje odnose s njima,
 • Kvalitetnim i pravovremenim izvršavanjem radnih naloga obezbijede racionalan i pouzdan rad svih postrojenja, instalacija i uređaja gasnog sistema, prate, kontrolišu i poboljšavaju usluge i, da stalnim i korektnim kontaktima sa korisnicima, doprinose poboljšanju slike o Sarajevogasu,
 • Stalno rade na poboljšanju ekonomičnosti i efikasnosti servisiranje i održavanja, planiraju i koordiniraju svoj rad sa ostalim djelovima Sarajevogasa, uvode nove modernije i efikasnije tehnologije rada i tako poboljšavaju organizaciju rada i bolje iskorištenje ljudskih i drugih resursa i obezbijede stalno usavršavanje i obučavanje zaposlenika,
 • Obezbijede i kontrolišu primjenu propisanih mjera PPZ i uputstava za rad u zonama opasnosti, obezbijede i kontrolišu primjenu sredstava za higijensko-tehničku zaštitu zaposlenika i poštuju propise iz oblasti zaštite okoline i da svoj rad usklade sa njima i
 • Kroz korištenje modernih rješenja informacione tehnologije, obezbijede ažurno planiranje, praćenje i obračun radnih naloga i kontrolu korištenja radnog vremena, materijalnih i finansijskih sredstava i tako omoguće efikasno planiranje radi postizanja ušteda u radu i materijalu.